inspektor ochrony danych i obowiązki informacyjne RODO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Olga Skotnicka
ZASTĘPCA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Nina Zacharska
adres e-mail: iod@deichmann.com
adres do korespondencji:
DEICHMANN-OBUWIE Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 12
54-155 Wrocław
z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych

 

Obowiązek informacyjny dla nadawców i odbiorców korespondencji e-mail

I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Deichmann-Obuwie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Z Administratorem danych można kontaktować się w następujący sposób:

 • adres korespondencyjny: ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław
 • telefon: (071) 390 14 27
 • e-mail: deichmann-obuwie@deichmann.com

II. Inspektor ochrony danych
 We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem  Państwa  danych osobowych, a także w razie wątpliwości co do  Państwa  praw mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych w następujący sposób:

 • e-mail: iod@deichmann.com
 • adres korespondencyjny: ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław (z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych).

III. Cel, podstawy prawne i okres retencji danych
Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mail, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:
1)    umożliwienia kontaktu e-mail z Administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami;
2)    dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami;
3)    przyjmowania pism, zgłoszeń,  wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji;
4)    ochrony przed roszczeniami oraz  w celu dochodzenia ewentualnych roszeń.

obowiązek informacyjny

IV. Ujawnienie danych osobowych
Dostęp do Państwa danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć wyłącznie upoważnione przez Administratora osoby i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora odbiorcom poza strukturą, podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz Administratora.  
Administrator może ujawniać treść korespondencji:

 • w celu dochodzenia swoich roszczeń w ramach postępowania,
 • podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej lub tradycyjnej, hostingu, obsługi IT, usług prawnych lub doradczych.

V. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
Szczegółowa Informacja o Państwa prawach:

 • przysługuje Państwu  prawo dostępu do  swoich  danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3  RODO),
 • w przypadku uznania, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora są niezgodne z rzeczywistością, mają Państwo  prawo ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
 • osoba, której dane dotyczą ma również prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody osoby, której dane dotyczą  lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami (art. 20 RODO),
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych, w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO).

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

1.    Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
2.    Spółka nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG).


VII. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo  wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
1)    listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
2)    przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
3)    telefonicznie: (22) 531 03 00.

 

 

Obowiązek informacyjny dla Klientów przy składaniu zamówienia (dotyczy zamówień składanych telefonicznie)

I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Klientów jest Deichmann-Obuwie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Z Administratorem danych można kontaktować się w następujący sposób:

adres korespondencyjny: ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław

telefon: (71) 390 14 27

e-mail: deichmann-obuwie@deichmann.com

II. Inspektor ochrony danych
 We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem  Państwa  danych osobowych, a także w razie wątpliwości co do  Państwa  praw, mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych w następujący sposób:

e-mail: iod@deichmann.com

adres korespondencyjny: ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław (z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych).

III. Cel, podstawy prawne i okres retencji danych
Administrator gwarantuje, że będzie przetwarzać  dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Jeżeli Administrator będzie chciał przetwarzać  dane osobowe dla innych celów, niewskazanych poniżej - odrębnie poinformuje  Państwa o tym nowym celu. Podanie danych w zakresie składania zamówienia jest dobrowolne, jednak niezbędne do jego prawidłowej realizacji

 

IV. Ujawnienie danych osobowych
Dostęp do Państwa danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora  będą mieć wyłącznie upoważnione  przez Administratora osoby i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora odbiorcom poza strukturą, podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz Administratora.
Administrator ujawnia dane osobowe w następujących przypadkach:

gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. organom państwowym, np. Ministerstwo Finansów, organ Krajowej Administracji Skarbowej,

operatorom pocztowym, firmom kurierskim,

podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. usług teleinformatycznych tj.: hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, obsługi poczty tradycyjnej,  obsługi monitoringu wizyjnego.


V. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

1.    Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
2.    Spółka nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG).

VI. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
Szczegółowa Informacja o Państwa prawach:

przysługuje Państwu  prawo dostępu do  swoich  danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3  RODO),

w przypadku uznania, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora są niezgodne z rzeczywistością, mają Państwo  prawo ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),

osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),

osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO)

osoba, której dane dotyczą ma również prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody osoby, której dane dotyczą  lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami (art. 20 RODO),

osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych, w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO).

VII. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować się w następujący sposób:
1)    listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
2)    przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
3)    telefonicznie: (22) 531 03 00.

 

 

 

Obowiązek informacyjny dla Klientów przy wystawianiu faktur; w związku ze zwrotem podatku VAT - TAX FREE

 

I
[ Administrator danych osobowych]

Administratorem danych osobowych Klientów jest Deichmann-Obuwie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Z Administratorem danych można kontaktować się w następujący sposób:

 •  adres korespondencyjny: ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław
 •  telefon: (071) 390 14 27
 •  e-mail: deichmann-obuwie@deichmann.com

II
[ Inspektor ochrony danych]

 We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem  Państwa  danych osobowych, a także w razie wątpliwości co do  Państwa  praw mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych w następujący sposób:

 • e-mail: iod@deichmann.com
 • adres korespondencyjny: ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław (z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych).

 III
[ Cel, podstawy prawne i okres retencji danych]

Administrator gwarantuje, że będzie przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Jeżeli Administrator będzie chciał przetwarzać Państwa dane osobowe dla innych celów, niewskazanych poniżej – odrębnie poinformuje Państwa o tym nowym celu.
Podanie danych w zakresie wystawienia faktury VAT, faktury korekty i zwrotu podatku VAT – Tax Free jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich prawidłowego wystawienia/ realizacji celów

IV
[ Ujawnienie danych osobowych]

Dostęp do Państwa danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora odbiorcom poza strukturą, podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz Administratora.
Administrator ujawnia dane osobowe w następujących przypadkach:

 • wynikających z przepisów prawa,
 • operatorom pocztowym, firmom kurierskim,
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. usług teleinformatycznych tj.: hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług księgowych i obsługi poczty tradycyjnej.

V
[ Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

Szczegółowa Informacja o Państwa prawach:

 • przysługuje Państwu  prawo dostępu do  swoich  danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3  RODO),
 • w przypadku uznania, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora są niezgodne z rzeczywistością, mają Państwo prawo ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO)
 • osoba, której dane dotyczą ma również prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody osoby, której dane dotyczą  lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami (art. 20 RODO),
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych, w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO).

VI
[ Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy]

     1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
     1.    Spółka nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG).

VII
[ Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować się w następujący sposób:
1)    listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
2)    przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
3)    telefonicznie: (22) 531 03 00.


Information obligation towards customers with regard to the issuance of invoices; in connection with reimbursement of VAT - TAX FREE

I
[Personal Data Controller]
Deichmann-Obuwie Sp. z o.o. with its registered office in Wrocław is the controller of Customers’ personal data.
You may contact the Controller in the following manners:

 • at the address for correspondence: ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław
 • by telephone: (071) 390 14 27
 • at the e-mail address: deichmann-obuwie@deichmann.com

II
[Data Protection Officer]

In all matters relating to the processing of your personal data and in case of any doubt about your rights, you may contact the Data Protection Officer in the following manners:

 •  at the e-mail address: iod@deichmann.com
 •  at the address for correspondence: ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław (with an annotation of the Data Protection Officer).

 III
[Purpose, legal basis and data retention period]

The Controller guarantees that it will process your personal data only for specific, explicit and legitimate purposes and that it does not further process them in a manner inconsistent with those purposes. If the Controller intends to process your personal data for other purposes not specified below, you will be notified of this new purpose separately.
Providing data with regard to the issuance of a VAT invoice, an adjustment invoice and filling in a form for the purpose of VAT reimbursement - Tax Free is voluntary, but required for proper issuance of the above mentioned / implementation of objectives.

IV
[Disclosure of personal data]

Access to your personal data within the Controller's organizational structure will be granted only to employees authorized by the Controller and only to the extent necessary. In certain situations, your personal data may be disclosed by the Controller to recipients outside the structure, entities cooperating with the Controller on the basis of written agreements to entrust the processing of personal data, in order to perform the tasks and services specified in the agreement for the benefit of the Controller.
The Controller shall disclose personal data in the following cases:

 • cases arising from legal regulations,
 • to postal operators, courier companies,
 • to entities processing personal data on behalf of the Controller, on the basis of an agreement on entrusting personal data processing, in order to provide the services specified in the agreement, e.g. ICT services, i.e. : hosting, delivery or maintenance of IT systems, accounting services and traditional mail services.

V
[Rights of data subjects]

Detailed information about your rights:

 • You have the right to access your personal data (art. 15 of GDPR), including the right to obtain a copy of the data (art. 15 item 3 of GDPR),
 • if you consider that your personal data processed by the Controller are not accurate, you have the right to correct or supplement the incomplete data (art. 16 of GDPR),
 •  the data subject has the right to request the deletion of his or her personal data where provided for by law  (art. 17 of GDPR)
 • the data subject has the right to request that the processing of his or her personal data shall be restricted (art. 18 of GDPR)
 • data to another controller. In case of data transfer, due to other legal regulations, it may be required to obtain the consent of the data subject or another person or to meet other conditions required by these regulations (art. 20 of GDPR)
 • the data subject has the right to object - for reasons related to his/her particular situation -  to the processing of his/her personal data,  if they are processed for the purpose of the legitimate interest of the Controller, also with regard to profiling (art. 21 of GDPR).

VI
[Automated decision making and data transmission outside the European Economic Area]

     1. Personal data are not subject to automated decision-making, including profiling.
     2. The Company does not transfer data outside the European Economic Area (hereinafter referred to as the EEA).

VII
[President of the Office for the Protection of Personal Data]

In case of finding that the processing of your personal data by the Controller breaches the provisions of the Regulation, you have the right to file a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection, who may be contacted in the following manner:
1)    by letter: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
2)    via the electronic mailbox accessible from the website https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
3)    by telephone: (22) 531 03 00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 -1 1.0 0.0 unknown mobile unknown