Regulamin konkursu „Mikołajki”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Mikołajki” (dalej „Konkurs”) jest firma Deichmann-Obuwie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Poniższy regulamin (dalej „Regulamin”) określa wszelkie zasady Konkursu: zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przez Internet, za pośrednictwem: serwisu http://www.instagram.com/ („Serwis Instagram”) oraz serwisu https://www.facebook.com/DeichmannPL („Serwis Facebook”) w formie Zadania Konkursowego opublikowanego w ramach strony (profil) @Deichmann_pl oraz https://www.facebook.com/DeichmannPL.
4. Konkurs rozpoczyna się 6.12.2022 r. i trwa do 7.12.2022 do godziny 23:59.
II. Definicje
Zawarte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, bez względu na to czy zostały użyte w liczbie pojedynczej czy mnogiej:
a) Strony konkursowe – strony w Internecie, za pośrednictwem których przeprowadzany jest Konkurs, znajdujące się pod adresem: https://www.instagram.com/deichmann_pl oraz https://www.facebook.com/DeichmannPL.
b) Komisja Konkursowa – komisja składająca się z dwóch przedstawicieli Organizatora powołana na potrzeby wyłonienia Zwycięzców Konkursu.
c) Uczestnik – osoba, która spełniła warunki udziału w Konkursie i wzięła w nim udział poprzez prawidłowe wykonanie zadania konkursowego opisanego w Regulaminie.
d) Zwycięzca – osoba wskazana przez Komisję Konkursową, uprawniona do otrzymania Nagrody.
e) Nagroda – przewidziana w Konkursie nagroda, którą Uczestnik może uzyskać na zasadach określonych w Regulaminie.
f) Odpowiedź – odpowiedź na pytanie otwarte stanowiąca wykonanie zadania konkursowego przesyłana przez zamieszczenie odpowiedzi pod Postem konkursowym w serwisie Instagram.
g) Post konkursowy – wpis internetowy zamieszczony w serwisie Instagram/Facebook zawierający zadanie konkursowe.
III. Zasady konkursu
1. Udział w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu.
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien:
a) być osobą fizyczną,
b) mieć ukończone co najmniej 13 lat; Uczestnik który ukończył 13 lat i nie ma ukończonych 18 lat winien uzyskać zgodę na udział w Konkursie przedstawiciela ustawowego, przy czym na żądanie Organizatora przedstawi Organizatorowi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie. Organizator ma prawo żądania przedstawienia zgody także po powiadomieniu Uczestnika o wygranej.
c) posiadać własne, aktywne i publiczne konto w serwisie Instagram/Facebook,
d) zapoznać się z treścią Regulaminu,
e) wykonać zadanie konkursowe.
3. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
4. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zamieszczone w Poście konkursowym zadanie konkursowe, polegające na:
a) zamieszczeniu pod postem konkursowym komentarza w postaci emotikon, będącego odpowiedzią na zadanie konkursowe o treści: Używając wyłącznie emotikonek, opisz swój wymarzony mikołajkowy prezent.
5. Zgłoszenia konkursowe będą poddane ocenie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia Zwycięzców.
6. Uczestnik może zamieścić dowolną ilość Odpowiedzi w trakcie trwania Konkursu.
7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Odpowiedź powinna spełniać poniższe warunki:
a) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego,
c) nie może zawierać treści reklamowych lub promocyjnych jakichkolwiek podmiotów trzecich,
d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich,
e) powinna być zgodna z regulaminem serwisu Instagram/Facebook i jego funkcjonalnościami.
8. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu na każdym jego etapie w przypadku:
a) naruszenia postanowień ust. 7,
b) stwierdzenia, że Uczestnik używa narzędzi służących fałszowaniu wyników Konkursu (np. poprzez zakładanie fikcyjnych kont w serwisie Instagram/Facebook lub przejmowanie cudzych kont w Portalu Instagram/Facebook) lub prowadzi inne podobne działania mające na celu doprowadzenie do sfałszowania takich wyników,
c) niespełnienia innego z wymogów określonych Regulaminem.
O wykluczeniu z Konkursu Uczestnik zostanie powiadomiony w wiadomości prywatnej przesłanej za pośrednictwem serwisu Instagram, z podaniem przyczyny wykluczenia lub w odpowiedzi na komentarz zamieszczony w serwisie Facebook.
IV. Nagrody
1. Komisja Konkursowa – w terminie do 9.12.2022 r. - wybierze spośród Uczestników Zwycięzców, którzy udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe i których komentarze w formie emotikonek zostaną uznane za najbardziej kreatywne. Łącznie nagrodzone zostaną 4 osoby:
2 Zwycięzców na Facebooku
2 Zwycięzców na Instagramie
2. Nagrodami w Konkursie są vouchery po 150 zł na zakupy w sklepach stacjonarnych Deichmann.
3. Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę, niezależnie od liczby zamieszczonych Odpowiedzi.
4. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.). Deichmann ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody, a następnie z ogólnej wartości przyznanej w Konkursie Nagrody, potrąci i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego podatek od wygranej Nagrody, przez co dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie podlegać wypłacie, lecz zaliczeniu na poczet podatku. Wartość nagrody oraz wysokość zryczałtowanego podatku od nagrody zostanie zaokrąglona stosownie do przepisów podatkowych. Poprzez odebranie Nagrody Zwycięzca wyraża zgodę na pobranie dodatkowej nagrody pieniężnej przez wydającego Nagrodę i przeznaczenie jej na zapłatę podatku dochodowego od Nagród.
5. Kryterium wyboru Zwycięzców jest kreatywność Odpowiedzi.
6. Każdy zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem: wiadomości prywatnej na Instagramie w terminie do 9.12.2022 r. lub zostanie poproszony o kontakt na za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku. Organizator poinformuje Zwycięzców o Nagrodzie, sposobie jej otrzymania i poprosi o przekazanie danych do jej odbioru: Imię i Nazwisko, adres email, adres wysyłki Nagrody na terenie Polski oraz numer telefonu. Zwycięzca oświadcza, że podane informacje są zgodne z prawdą, a o ich aktualizacji będzie informował Organizatora.
7. Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 48 godzin od otrzymania informacji o wygranej przesłać dane wskazane powyżej.
8. W przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków wydania Nagrody, w tym nieprzesłania przez Zwycięzcę wiadomości zwrotnej, o której mowa w ust. 10 powyżej, prawo do uzyskania Nagrody przepada, a Nagroda pozostaje własnością Organizatora.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji co do decyzji w sprawie przyznania Nagrody, na zasadach określonych w pkt. VIII Regulaminu.
VI. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest Deichmann-Obuwie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155. W kwestii przetwarzania Danych i realizacji praw, o których mowa w pkt. 7 można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych pod adresem IOD@Deichmann.com.
2. Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. w celu przyjęcia zgłoszenia do Konkursu, ustalenia wyników Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli jesteś opiekunem prawnym osoby między 13 a 18 rokiem życia, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu potwierdzenia uczestniczenia osoby małoletniej w konkursie, od której mogliśmy Twoje dane uzyskać.
3. Przez dane osobowe („Dane”) rozumie się przetwarzane na potrzeby Konkursu dane:
a) Uczestników, uwidocznione i opublikowane przez Uczestnika na jego osobistym i publicznym profilu Instagram m. in. w zakresie udzielonej odpowiedzi oraz nazwy stworzonego konta;
b) Zwycięzców, jak powyżej a dodatkowo dane osobowe w zakresie wieku i wskazane w pkt. IV ust. 6 Regulaminu;
c) Opiekunów prawnych Uczestników, widoczne na oświadczeniu o którym mowa w pkt. III ust. 2 lit. b) Regulaminu, przesłane z ich odrębnego konta e-mail, ale tylko osób (Zwycięzców) między 13 a 18 rokiem życia.
4. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Uczestnika Konkursu.
5. Na potrzeby realizacji Konkursu Dane będą udostępniane wyłącznie upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Organizatora, podmiotom udzielającym Organizatorowi wsparcia w komunikacji z uczestnikami (w tym wysłaniu nagrody) oraz podmiotom zobowiązanym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa np. w związku z zapłatą podatku.
6. Podstawą przetwarzania Danych wynikającego z realizacji Konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – czyli przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące przyrzeczenia publicznego nagrody w tym Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w przypadku oświadczenia opiekuna prawnego oraz przepisy podatkowe w przypadku Zwycięzców, a także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes administratora danych osobowych – Deichmann-Obuwie Sp. z o.o. polegający na marketingu marki oraz własnych produktów i komunikacji z Uczestnikami.
7. Uczestnikom przysługuje prawo do:
- uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.
- żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
- zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
- przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
- złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
8. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania konkursu i powiadomienia Zwycięzców o przyznaniu nagród. W zakresie Danych Zwycięzców podanie Danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa – ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
9. Dane Uczestników będą przechowywane przez czas przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, wynikających z udziału w Konkursie ewentualnie przez czas realizacji odpowiedzi na reklamacje, a także przez czas określony w przepisach prawa podatkowego w związku z wydaniem nagrody i zapłaceniem podatku na rzecz Zwycięzcy.
10. Dane Uczestników konkursu przetwarzane są również, niezależnie od Organizatora, przez serwisy społecznościowe będącymi odrębnymi Administratorami w rozumieniu RODO, w związku z zaakceptowaniem ich regulaminów podczas zakładania przez Uczestnika konta na: Instagramie (którego polityka jest dostępna pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875).

VII. Prawa autorskie
1. Przesłanie Odpowiedzi przez Uczestnika zgodnie z pkt. III ust. 4 Regulaminu oznacza udzielenie Organizatorowi zgody na korzystanie z Odpowiedzi (z prawem do udzielania prawa do dalszego korzystania na rzecz Deichmann-Obuwie Sp. z o.o.) przez Organizatora na okres trwania Konkursu oraz na 1 miesiąc po jego zakończeniu, bez ograniczeń terytorialnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności nieograniczone rozpowszechnianie na Instagram, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie w sieci Internet. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Odpowiedzi.
2. Uczestnik oświadcza, że jest autorem Odpowiedzi, a Odpowiedź nie narusza powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie do Odpowiedzi.
VIII. Reklamacje
1. Reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres: Deichmann-Obuwie Sp. z o.o., Wrocław, ul. Lotnicza 12, 54-155 z dopiskiem „Mikołajki”.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu opisanego powyżej decyduje data wysłania reklamacji. W przypadku przesłania reklamacji listem poleconym miarodajna jest data stempla pocztowego.
4. Na rozpatrzenie reklamacji Organizator ma 7 dni roboczych liczonych od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika w formie odpowiedniej do formy reklamacji tzn. bądź w formie e-maila zwrotnego, bądź listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji, w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji nie wstrzymuje dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze sądowej bądź w innej formie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
IX. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu pod adresem https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/agb.html oraz w siedzibie Organizatora.
2. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez serwis Instagram ani Facebook. Dołączając do Konkursu, Uczestnik nie przekazuje danych osobowych serwisowi Instagram ani Facebook. Serwis Instagram ani Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Instagram czy Facebook.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw, jak również obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

 

Regulamin akcji promocyjnej „Cyber Monday -30% na buty, torebki, plecaki”

Regulamin akcji promocyjnej „Cyber Monday -30% na buty, torebki, plecaki”
1. Organizatorem akcji promocyjnej  „Cyber Monday -30% na buty, torebki, plecaki” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: CM30
5. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione buty, torebki i plecaki oraz nieprzeceniona odzież dostępna pod linkiem: https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-odziez.cat .
6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. Wartość zamówienia w sklepie internetowym po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
8. Promocja obowiązuje w dniach 28.11.2022 od godz. 9:00 do 29.11.2022 do godz. 9:00 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
9. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
10. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

Regulamin akcji promocyjnej „Black Weekend -30% na buty, torebki i plecaki”

Regulamin akcji promocyjnej „Black Weekend -30% na buty, torebki i plecaki”
1. Organizatorem akcji promocyjnej  „Black Weekend -30% na buty, torebki i plecaki”  (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp  oraz w każdym sklepie stacjonarnym można prosić o jego udostępnienie.
3. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: BLACK30
5. Do skorzystania z promocji w sklepie stacjonarnym uprawniony jest każdy klient, który podczas dokonywania zakupów zarejestruje je na swoim koncie Deichmann PLUS lub przystąpi do programu Deichmann PLUS.
6. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione buty, torebki i plecaki.
7. W sklepie internetowym promocją objęta jest również nieprzeceniona odzież dostępna pod linkiem:https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-odziez.cat
8. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami, przecenami  oraz kuponami Deichmann PLUS.
9. Wartość zamówienia po rabacie w sklepie internetowym musi wynieść minimum 49 zł.
10. Promocja obowiązuje online w dniach 24.11.2022 od godz. 9:00 do 28.11.2022 do godz. 8:59 oraz w sklepach stacjonarnych w dniach 24-26.11.2022 w godzinach pracy sklepów.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia akcji w jednym wybranym kanale sprzedażowym lub w obu jednocześnie.
12. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
13. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

Regulamin akcji promocyjnej „Black Week”

Regulamin akcji promocyjnej „Black Week”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Black Week” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp oraz w każdym sklepie stacjonarnym można prosić o jego udostępnienie.
3. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji uprawniony jest każdy klient.
5. W sklepach stacjonarnych promocją objęte są wybrane artykuły oznaczone czarnymi zawieszkami. Natomiast w sklepie internetowym produkty przecenione dostępne pod linkiem: https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-blackweek.cat
6. W sklepie internetowym ostateczna cena widoczna jest na karcie produktu.
7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
8. Wartość zamówienia w sklepie internetowym musi wynieść minimum 49 zł.
9. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych w terminie 17-26.11.2022 oraz w sklepie internetowym w terminie 17.11.2022 od godz. 9 do 27.11.2022 do godz. 23:59 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
10. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
11. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

Regulamin akcji promocyjnej „ -40 zł przy zakupach od 200 zł”

Regulamin akcji promocyjnej „ -40 zł przy zakupach od 200 zł”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-40 zł przy zakupach za min. 200 zł” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu rabatowego: SIN40
5. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronie www.deichmann.com.
6. Promocja nie łączy się z innymi rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS oraz nie nalicza się na produkty zamieszczone w linku: https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-ponizej40.cat
7. Wartość zamówienia w sklepie internetowym po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
8. Promocja obowiązuje w terminie 10.11.2022 od godz.19 do 14.11.2022 do godz.9 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
9. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
10. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

Regulamin akcji promocyjnej „Late night shopping 15% na wybrane marki”

Regulamin akcji promocyjnej „Late night shopping 15% na wybrane marki”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Late night shopping 15% na wybrane marki” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: LATE15
5.  Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronach:
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/5th_avenue.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/fila.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/graceland.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/catwalk.cat
6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. Wartość zamówienia w sklepie internetowym po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
8. Promocja obowiązuje w dniach 03.11.2022 od godz. 19:00 do 04.11.2022 do godz. 9:00 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
9. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
10. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com


 

Regulamin akcji promocyjnej „Promocja na Halloween -40 zł przy zakupach od 200 zł”

Regulamin akcji promocyjnej „Promocja na Halloween -40 zł przy zakupach od 200 zł”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Promocja na Halloween -40 zł przy zakupach od 200 zł” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/agb.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu rabatowego zamieszczonego w kanałach Social Media Deichmann.
5. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronie www.deichmann.com.
6. Promocja nie łączy się z innymi rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS
7. Promocja nie nalicza się na produkty zamieszczone w linku: https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-ponizej40.cat
8. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
9. Promocja obowiązuje w dniach 31.10-01.11.2022 do godz. 23:59 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
10. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
11. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 


 

Regulamin akcji promocyjnej „-20% na nieprzecenione buty”

Regulamin akcji promocyjnej „-20% na nieprzecenione buty”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-20% na nieprzecenione buty” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp oraz w każdym sklepie stacjonarnym można prosić o jego udostępnienie.
3. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: OKT20
5. Do skorzystania z promocji w sklepie stacjonarnym uprawniony jest każdy klient, który podczas dokonywania zakupów zarejestruje je na swoim koncie Deichmann PLUS lub przystąpi do programu Deichmann PLUS.
6. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione buty.
7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami, przecenami  oraz kuponami Deichmann PLUS.
8. Wartość zamówienia po rabacie w sklepie internetowym musi wynieść minimum 49 zł.
9. Promocja obowiązuje online w dniach 25.10.2022 od godz. 9:00 do 03.11.2022 do godz. 9:00 oraz w sklepach stacjonarnych w dniach 25.10.2022 do 02.11.2022 w godzinach pracy sklepów.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia akcji w jednym wybranym kanale sprzedażowym lub w obu jednocześnie.
11. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
12. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 


 

Regulamin akcji promocyjnej „-40 zł przy zakupach od 200 zł”

Regulamin akcji promocyjnej „-40 zł przy zakupach od 200 zł”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-40 zł przy zakupach od 200 zł” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp oraz w każdym sklepie stacjonarnym można prosić o jego udostępnienie.
3. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: ZAKUPY40
5. Do skorzystania z promocji w sklepie stacjonarnym uprawniony jest każdy klient, który podczas dokonywania zakupów zarejestruje je na swojej karcie Deichmann PLUS lub przystąpi do programu Deichmann PLUS.
6. Z rabatu -40 zł można skorzystać robiąc zakupy za minimum 200 zł.
7. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty.
8. Rabat nalicza się proporcjonalnie do ceny poszczególnych artykułów znajdujących się na jednym paragonie sprzedażowym.
9. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
10. W związku z faktem, iż promocja może dotyczyć nabycia wspólnie kilku produktów, skorzystanie przez klienta z prawa odstąpienia od umowy, może powodować utratę rabatów przyznanych tytułem skorzystania z promocji.
11. Z promocji w sklepie internetowym wyłączone są nieprzecenione produkty, których cena wynosi mniej niż 40 zł.
12. Promocja obowiązuje online w dniach 13.10.2022 od godz. 9:00 do 18.10.2022 do godz. 9:00 oraz w sklepach stacjonarnych w dniach 13-17.10.2022 w godzinach pracy sklepów, z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
13. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
14. Zwrotowi podlega ostateczna kwota (po proporcjonalnym odliczeniu rabatu) widniejąca na dowodzie zakupu. 
15. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę. 
16. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com


 

Regulamin akcji promocyjnej „-50 zł przy zamówieniu od 220 zł”

Regulamin akcji promocyjnej „-50 zł przy zamówieniu od 220 zł”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-50 zł przy zamówieniu od 220 zł” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: RBT50
5.   Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronie www.deichmann.com.
6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7.W związku z faktem, iż promocja  może dotyczyć nabycia wspólnie kilku produktów, skorzystanie przez klienta z prawa odstąpienia od umowy, może powodować utratę rabatów przyznanych tytułem skorzystania z promocji.
8. Z promocji wyłączone są nieprzecenione produkty, których cena wynosi mniej niż 50 zł.
9. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
10. Promocja obowiązuje w dniach 30.09.2022 od godz. 9:00 do 03.10.2022 do godz. 9:00 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
11. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
12. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

Regulamin akcji promocyjnej „Late night shopping -50 zł przy zamówieniu od 220 zł”

Regulamin akcji promocyjnej „Late night shopping -50 zł przy zamówieniu od 220 zł”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Late night shopping -50 zł przy zamówieniu od 220 zł” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: RABAT50
5.   Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronie www.deichmann.com.
6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7.W związku z faktem, iż promocja  może dotyczyć nabycia wspólnie kilku produktów, skorzystanie przez klienta z prawa odstąpienia od umowy, może powodować utratę rabatów przyznanych tytułem skorzystania z promocji.
8. Z promocji wyłączone są nieprzecenione produkty, których cena wynosi mniej niż 50 zł.
9. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
10. Promocja obowiązuje w dniach 21.09.2022 od godz. 19:00 do 22.09.2022 do godz. 9:00 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
11. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
12. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

Regulamin akcji promocyjnej „Late night shopping -20% na wybrane marki”

 

Regulamin akcji promocyjnej „Late night shopping -20% na wybrane marki”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Late night shopping -20% na wybrane marki” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: LN20
5.  Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronach:
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/bench.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/fila.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/5th_avenue.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/vty.cat
6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. Wartość zamówienia w sklepie internetowym po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
8. Promocja obowiązuje w dniach 08.09.2022 od godz. 18:00 do 09.09.2022 do godz. 9:00 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
9. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
10. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

Regulamin akcji promocyjnej „-50 zł przy zamówieniu od 220 zł”

Regulamin akcji promocyjnej „-50 zł przy zamówieniu od 220 zł”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-50 zł przy zamówieniu od 220 zł”  (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/agb.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronie www.deichmann.com.
5. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: WRZESIEN
6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS
7.W związku z faktem, iż promocja  może dotyczyć nabycia wspólnie kilku produktów, skorzystanie przez klienta z prawa odstąpienia od umowy, może powodować utratę rabatów przyznanych tytułem skorzystania z promocji.
8. Z promocji wyłączone są nieprzecenione produkty, których cena wynosi mniej niż 50 zł.
9. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
10. Promocja obowiązuje od 02.09.2022 od godz.9:00 do 05.09.2022 do godz. 8:59 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
11. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
12. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

Regulamin akcji promocyjnej „Back to School -20% na wybrane artykuły tylko dla klientów Deichmann PLUS”

Regulamin akcji promocyjnej „Back to School -20% na wybrane artykuły tylko dla klientów Deichmann PLUS”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Back to School -20% na wybrane artykuły tylko dla klientów Deichmann PLUS”  (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta Deichmann PLUS.
5. Do skorzystania z promocji w sklepie stacjonarnym uprawniony jest każdy klient, który podczas dokonywania zakupów zarejestruje je na swojej karcie Deichmann PLUS lub przystąpi do programu Deichmann PLUS.
6. W sklepie internetowym promocją objęte są produkty dostępne pod linkiem: https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-backtoschool20.cat
7. Rabat naliczy się automatycznie po dodaniu produktu do koszyka.
8. W sklepie stacjonarnym rabatem objęte są produkty oznaczone zawieszką -20%.
9. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS
10. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
11. Promocja obowiązuje w dniach 24.08.2022 od godz.17:00 do 29.08.2022 do godz. 08:59 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
12. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
13. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

Regulamin akcji promocyjnej „-75% na wybrane modele obuwia”

Regulamin akcji promocyjnej „-75% na wybrane modele obuwia”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-75% na wybrane modele obuwia” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/agb.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji uprawniony jest klient będący jednocześnie uczestnikiem naszego programu lojalnościowego Deichmann PLUS.
5. W czasie trwania akcji promocyjnej do programu Deichmann PLUS mogą przystępować nowi uczestnicy.
6. Rabat obowiązuje wyłącznie na wybrane modele obuwia oznaczone zawieszkami “-75% z kartą Deichmann PLUS”.
7. Promocja nie łączy się z innymi rabatami oraz kuponami.
8. Promocja obowiązuje od dnia 04.08.2022 do odwołania lub do wyczerpania zapasów.
9. Obuwie zakupione w ramach promocji podlega wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
10. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

Regulamin akcji promocyjnej „-30% na ostatnie pary”

Regulamin akcji promocyjnej „-30% na ostatnie pary”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-30% na ostatnie pary” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Rabat naliczy się automatycznie po dodaniu produktu do koszyka.
5. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione buty umieszczone w poniższym linku:
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/ostatnie-pary.cat
6. Promocja nie łączy się z innymi rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. Promocja obowiązuje w dniach 29.07.2022 od godz.9:00 do 01.08.2022 do godz. 08:59 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
8. Wartość zamówienia w sklepie internetowym po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
9. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
10. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

Regulamin akcji promocyjnej „Late night shopping 15% na wybrane marki”

Regulamin akcji promocyjnej „Late night shopping 15% na wybrane marki”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Late night shopping 15% na wybrane marki” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: LIPIEC15
5.  Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronach:
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/bench.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/fila.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/graceland.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/vty.cat
6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. Wartość zamówienia w sklepie internetowym po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
8. Promocja obowiązuje w dniach 27.07.2022 od godz. 19:00 do 28.07.2022 do godz. 9:00 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
9. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
10. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

Regulamin akcji promocyjnej „-20% na nieprzecenione sandały i klapki”

1. Organizatorem akcji promocyjnej „-20% na nieprzecenione sandały i klapki”  (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/agb.jsp
3. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w sklepie internetowym Deichmann.
4. Promocją objęte są nieprzecenione sandały i klapki.
5. Rabat naliczy się automatycznie po dodaniu produktu do koszyka.
6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS
7. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
8. Promocja obowiązuje od 18.07.2022 do odwołania.
9. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
10. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

Regulamin akcji promocyjnej „-20% na sandały i klapki tylko dla klientów Deichmann PLUS”

1. Organizatorem akcji promocyjnej „-20% na sandały i klapki tylko dla klientów Deichmann PLUS”  (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/agb.jsp
3. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta Deichmann PLUS. 
5. Do skorzystania z promocji w sklepie stacjonarnym uprawniony jest każdy klient, który podczas dokonywania zakupów zarejestruje je na swojej karcie Deichmann PLUS lub przystąpi do programu Deichmann PLUS.
6. Promocją objęte są nieprzecenione sandały i klapki.
7. Ostateczna cena widoczna jest w koszyku po zalogowaniu się do swojego konta Deichmann PLUS.
8. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS
9. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
10. Promocja obowiązuje w dniach 15.07.2022 od godz. 9:00 do 18.07.2022 do godz. 10:00 z możliwością przedłużenia akcji.
11. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
12. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com
 

Regulamin akcji promocyjnej „-40 zł przy zakupach za min. 180 zł”

1. Organizatorem akcji promocyjnej „-40 zł przy zakupach za min. 180 zł” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/agb.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu rabatowego: LIPIEC40
5. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronie www.deichmann.com.
6. Promocja nie łączy się z innymi rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS oraz nie nalicza się na produkty zamieszczone w linku: https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-ponizej40.cat
7. Promocja obowiązuje w dniach 10 - 11.07.2022 do godz. 08:59 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
8. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
9. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

Regulamin akcji promocyjnej „-30% tylko dla klientów Deichmann PLUS”

1. Organizatorem akcji promocyjnej „-30% tylko dla klientów Deichmann PLUS”  (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/agb.jsp
3. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta Deichmann PLUS. 
5. Do skorzystania z promocji w sklepie stacjonarnym uprawniony jest każdy klient, który podczas dokonywania zakupów zarejestruje je na swojej karcie Deichmann PLUS lub przystąpi do programu Deichmann PLUS.
6. Promocją objęte są wybrane artykuły dostępne pod linkiem: https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-30plus.cat

7. Ostateczna cena widoczna jest w koszyku po zalogowaniu się do swojego konta Deichmann PLUS.
8. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS
9. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
10. Promocja obowiązuje w dniach 24.06.2022 - 29.06.2022 do godz. 9.
11. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
12. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

-1 -1 1.0 0.0 unknown mobile unknown