Zásady ochrany osobních údajů

1. Ochrana a bezpečnost osobních údajů

Společnost DEICHMANN-OBUV s.r.o., se sídlem Londýnské náměstí 853/1, 639 00 Brno (dále také „společnost DEICHMANN") vás ujišťuje o důvěrném zacházení se všemi osobními údaji uživatelů.

V rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů Vás chceme informovat o tom, jak zabezpečujeme ochranu Vámi sdělených osobních údajů. Osobní údaje jsou ve společnosti DEICHMANN shromažďovány, zpracovávány a používány výhradně v souladu s platnými zákonnými předpisy na ochranu osobních údajů. Naše praxe v oblasti ochrany údajů je tudíž v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“ z anglického General Data Protection Regulation) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 

2. Informace v souladu s článkem 13 GDPR

Správce osobních údajů:
DEICHMANN-OBUV s.r.o., IČO 26731185, se sídlem Londýnské náměstí 853/1, Štýřice, 639 00 Brno, Česká republika;

Kontaktní údaje:

e-mail: service-cz@deichmann.com

Společnost DEICHMANN je členem mezinárodní skupiny DEICHMANN s regionální centrálou v Rakousku a skupinovou centrálou v Německu. Obě entity mají jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. V Rakousku je to paní Marianne Fialik-Weissel (marianne_fialik-weissel@deichmann.com) a ve Spolkové republice Německo je to pan Martin Hölscher (martin_hoelscher@deichmann.com).

V rámci vaší návštěvy našich internetových stránek, včetně internetového obchodu, od vás budou získány zejména tyto osobní údaje:

Titul, pohlaví, jméno, příjmení, fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, dodací adresa, zákaznické číslo, historie zákazníka (např. cookie ID, mobilní reklamní ID, obsah a doba prohlížených stránek, produkty zakoupené, prohlížené nebo jen vložené do košíku, použitý prohlížeč), číslo objednávky a dále dobrovolné osobní údaje: datum narození a velikost obuvi, jakož i údaje zpracované prostřednictvím níže popsaných aplikací či zpracovateli / poskytovateli služeb. V případě objednávky bude uložena i IP adresa.

Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány:

- vyhodnocení chování při klikání na internetu a nákupního chování zákazníků, sledování (tracking) e-mailů a personalizovaný marketing: budeme vyhodnocovat Vaši nákupní historii v souvislosti s produkty, které jste již zakoupili, a to proto, abychom Vám mohli nabízet a navrhovat další podobné produkty. Kromě toho budeme vyhodnocovat informace, které jste na naší webové stránce zanechali při svých předchozích návštěvách. Chceme tak lépe poznat a analyzovat Vaše nákupní potřeby. Nástroje, které k tomuto vyhodnocování používáme, jsou blíže vysvětleny v bodě 4, po jehož přečtení budete mít o našich postupech jasnější představu,

- vyřizování kupních smluv online (internetový obchod)

- zasílání newsletteru

- zasílání pošty

- účast na soutěžích

- zajištění síťové a informační bezpečnosti: za účelem ochrany proti kybernetickým útokům a proti podvodnému jednání používáme firewally. V této souvislosti dochází ke zpracování osobních údajů (IP adresa, čas otevření stránky internetového obchodu).

Právní základ pro zpracování:

a) Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo několik konkrétních účelů.

b) Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

V případě zakoupení zboží v našem internetovém obchodě (uzavření smlouvy) je nutné poskytnout vaše osobní údaje (čl. 6 odst. 1 b) GDPR). Dle tohoto ustanovení jsme oprávněni zpracovávat, a tudíž po vás požadovat nezbytné osobní údaje. V případě neposkytnutí těchto údajů nemůže nákup v našem internetovém obchodě proběhnout.

c) Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany. O zpracování osobních údajů za účelem ochrany našich oprávněných zájmů se jedná v těchto případech:

- konzultace a výměna údajů s registry dlužníků za účelem zjištění bonity, resp. rizika neplacení;

- kontrola a optimalizace postupů zaměřených na analýzu potřeb a přímé oslovování zákazníků, jakož i opatření potřebných k řízení obchodní činnosti a k dalšímu rozvoji služeb a produktů;

- propagace vlastních produktů, personalizovaný marketing, hodnocení zákazníků, průzkum trhu a veřejného mínění, pokud jste proti zpracování svých osobních údajů nevznesli námitku podle čl. 21 GDPR;

- v rámci vymáhání práva pro účely odvrácení nebo uplatnění právních nároků;

- navázání kontaktu (např. prostřednictvím e-mailu, telefonicky, poštou) za účelem dotazování se na kvalitu služeb a spokojenost zákazníků;

- zachování síťové a informační bezpečnosti;

- pro nutné administrativní účely.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:
DEICHMANN SE, správní a soudní orgány, orgány státní správy, DEICHMANN-Logistik SK, s.r.o., Fiege s.r.o., Česká pošta s.p., Inxmail GmbH, RTB House GmbH.

Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy, resp. kritéria pro stanovení této doby: zákonné lhůty, doba trvání smlouvy a nezbytná doba po ukončení (zejména zákonná doba, doba pro uplatňování právních nároků), doba udělení souhlasu, trvání oprávněného zájmu. V internetovém obchodě až do úplného vyřízení konkrétní kupní smlouvy a navazujících lhůt pro uplaťňování právních nároků. V případě zasílání newsletteru tak dlouho, dokud se příjemce neodhlásí.

Práva subjektu údajů:
Máte právo od správce požadovat informace o osobních údajích a zpracování, máte právo na opravu, výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost údajů. S dotazy či požadavky v této souvislosti se laskavě obracejte na e-mailovou adresu service-cz@deichmann.com.

Jestliže se zpracování údajů řídí výhradně čl. 6 odst. 1 a) GDPR, tzn. že jste udělili souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, jste oprávněni svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím však byla dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu.

Právo na odvolání svého souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů můžete kdykoli uplatnit e-mailem zaslaným na adresu service-cz@deichmann.com nebo běžnou poštou na adresu:

DEICHMANN-OBUV s.r.o., IČO 26731185, se sídlem Londýnské náměstí 853/1, Štýřice, 639 00 Brno, Česká republika.

Máte právo podat stížnost k příslušnému dozorovému orgánu. V České republice je to Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz.

Případně se též můžete spojit s některým dozorovým orgánem v rámci EU.

Pokud jde o vyhodnocování údajů k vaší osobě, nedochází k automatizovanému rozhodování.

V případě dotazů na téma ochrana osobních údajů nás můžete oslovit prostřednictvím těchto kanálů:

- prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo na e-mailové adrese service-cz@deichmann.com;

- nebo běžnou poštou na adrese DEICHMANN-OBUV s.r.o., IČO 26731185, se sídlem Londýnské náměstí 853/1, Štýřice, 639 00 Brno, Česká republika;

- nebo telefonicky na naší zákaznické lince 530 514 600.

3. Shromažďování, ukládání a používání osobních údajů

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (článek 4 odst. 1 GDPR). Mezi osobní údaje patří např. vaše jméno, vaše telefonní číslo, vaše adresa i jiné údaje, které nám sdělíte například při registraci a při založení vašeho zákaznického účtu. Údaje, které nelze přímo spojovat s vaší osobou, anpř. anonymizované údaje získané kupříkladu při návštěvě našeho internetového obchodu, mezi osobní údaje nepatří.

4. Popis softwarových nástrojů používaných v internetovém obchodě

Newsletter
Při přihlášení se k odběru našeho newsletteru DEICHMANN souhlasíte s tím, že smíme používat vámi sdělené údaje, abychom vám mohli e-mailem posílat informace o produktech, o exkluzivních nabídkách, o slevových akcích, o módních trendech, zákaznické průzkumy a hodnocení produktů a o novinkách od společnosti Deichmann. Pro statistické účely a optimalizaci naší nabídky vyhodnocujeme anonymní formou, na jaké odkazy v newsletteru klikáte. Není přitom rozpoznatelné, jaká konkrétní osoba na daný odkaz klikla.

Pro odesílání newsletteru používáme takzvanou metodu double opt-in, to znamená, že Vám newsletter budeme zasílat až poté, co kliknutím na odkaz obsažený v tomto potvrzovacím e-mailu zasílání newsletteru explicitně potvrdíte.

Budou-li tvorbou a odesíláním newsletteru pověřeny jiné společnosti, budou i tyto povinny vaše osobní údaje chránit v souladu s GDPR a aktuálně platnou českou legislativou a využívat je výhradně pro tento přesně vymezený účel.

Jestliže od nás newsletter již nebudete chtít dostávat, můžete odběr newsletteru kdykoli odvolat.

V každém newsletteru naleznete naleznete odkaz pro odhlášení.

Také můžete odběr newsletteru odhlásit zasláním e-mailu na e-mailovou adresu service-cz@deichmann.com či dopisu na adresu DEICHMANN-OBUV s.r.o., IČO 26731185, se sídlem Londýnské náměstí 853/1, Štýřice, 639 00 Brno, Česká republika nebo telefonicky prostřednictvím naší zákaznické linky 530 514 600.

Cookies

Abychom zvýšili atraktivitu našich stránek a umožnili používání určitých funkcí, používáme na různých stránkách tzv. cookies. Cookies slouží k tomu, aby naše prezentace na internetu byla obecně uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější, a aby se zrychlila navigace na naší platformě. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem koncovém zařízení. Cookies budou po ukončení vyhledávání, tedy po zavření Vašeho internetového prohlížeče, opět smazány (tzv. cookies relací). Jiné cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení a dávají nám nebo našim partnerským firmám možnost, při vaší další návštěvě znovu rozpoznat váš prohlížeč (trvalá cookies).

Zde konkrétní příklad: Chcete-li využívat náš nákupní košík, musíte povolit používání cookies relací a trvalých cookies. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, že můžete být informování o nasazení cookies a jednotlivě rozhodnout o jejich přijetí anebo přijetí cookies omezit na určité případy anebo cookies obecně vyloučit. Při nepřijetí cookies jsou nicméně funkcionality našich webových stránek omezené.

Chcete-li zjistit, které soubory cookie byly uloženy ve vašem prohlížeči nebo chcete-li změnit nebo odstranit nastavení souborů cookie, najdete to v nastavení prohlížeče:
• Cookie nastavení Internet Explorer
• Cookie nastavení Chrome
• Cookie nastavení Firefox
• Cookie nastavení Safari Web a iOS
• Cookie nastavení Microsoft Edge
Tímto způsobem se můžete rozhodnout pro každý jednotlivý soubor cookie, zda soubor cookie povolíte nebo ne. Postup se liší v závislosti na prohlížeči. Nejlepším řešením je vyhledat pokyny v Google pomocí vyhledávacího dotazu „odstranit soubory cookie“ nebo „deaktivovat soubory cookie“.

Tracking-Pixel

Soubory Tracking-Pixel fungují podobně jako cookies, ovšem pro uživatele nejsou viditelné. Tracking-Pixel využíváme v rámci funkcí obchodu k měření uživatelského chování, v rámci newsletteru, k řízení nabídek v remarketingu. Tyto údaje jsou anonymní a nejsou propojeny s osobními údaji v počítači uživatele ani s jakoukoli databází. Chcete-li zablokovat web bugy na našich stránkách, můžete použít např. webwasher, bugnosys nebo AdBlock (pro prohlížeč Firefox). Chcete-li zablokovat web bugy v našem newsletteru, nastavte si e-mailový program tak, aby ve zprávách nezobrazoval HTML. Web bugy jsou blokovány také v případě, že své maily čtete v režimu off-line.

V našich newsletterech je umístěn tracking pixel analyzující Vaše klikání, díky čemuž se dozvíme, u kterých částí newsletteru jste se zdrželi, a které odkazy jste využili. Tyto informace jsou využívány v agregované anonymní formě k analýze výkonnosti newsletterů.

Využívání služby Criteo

Služby Criteo používají cookies, aby bylo možné pseudonymizovaným způsobem sledovat Vaše chování při surfování a zasílat Vám tak kontextualizovanou reklamu (bannery, e-maily...) odpovídající Vašim zájmům.

Využívání služby RTB House

Služby RTB House používají online identifikátory (např. ID cookie / mobilní reklamní ID), informace týkající se konkrétních prohlížených stránek, produktů zobrazených nebo přidaných do nákupního košíku nebo finálně zakoupených (včetně informace o časech realizace zobrazení, prohlížení nebo nákupu), jakož i technické údaje o zařízení a prohlížeči, aby bylo možné pseudonymizovaným způsobem sledovat Vaše chování při surfování a zasílat Vám tak kontextualizovanou reklamu (bannery, e-maily...) odpovídající Vašim zájmům.

Další informace o technologii retargetingu RTB House naleznete na: https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/

Google Analytics

Tato webová stránka používá službu „Google Analytics“ od společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Tato služba analyzuje Vaše užívání webové stránky. Používá k tomu „cookies“, což jsou textové soubory, které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení. Informace shromážděné pomocí cookies jsou zpravidla odesílány na server společnosti Google v USA, kde se ukládají.

Na této webové stránce je aktivována anonymizace IP. IP adresy uživatelů v rámci členských států Evropské unie a Evropského hospodářského jsou kráceny. Díky tomuto krácení zaniká možnost přiřazení Vaší IP adresy k Vaší osobě. V rámci dohody o zpracování dat, kterou provozovatelé webové stránky uzavřeli se společností Google Inc., pak tato společnost za pomoci shromážděných informací vyhodnocuje aktivity při užívání webové stránky a poskytuje služby spojené s užíváním internetu.

Ukládání cookies ve svém zařízení můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče. Jestliže však Vás prohlížeč nepovoluje cookies, není zaručeno, že budete mít neomezený přístup ke všem funkcím této webové stránky.

Facebook

Na těchto internetových stránkách se používají takzvané moduly plug-in („plug-iny“) sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook“).

Pokud navštívíte internetové stránky naší internetové prezentace, která obsahuje takový plugin, naváže Váš prohlížeč přímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginů se z Facebooku přenese do Vašeho prohlížeče a integruje se do stránky. Díky tomuto spojení obdrží server Facebooku informaci, jaké z našich internetových stránek jste navštívili. Jste-li při tom přihlášeni na Facebooku, přiřadí Facebook tyto informace přímo k Vašemu osobnímu facebookovému profilu. Při použití funkcí plugin (např. kliknutím na tlačítko „To se mi líbí" nebo přidáním komentáře) budou i tyto informace přiřazeny k Vašemu facebookovému profilu. Pokud nechcete, aby o Vás Facebook shromažďoval údaje prostřednictvím našich internetových stránek, musíte se před návštěvou našich internetových stránek z Facebooku odhlásit.

Při používání Facebooku jsou Facebooku předávány údaje uživatele, které je z technických důvodů nezbytné předávat. Všechny aktivity, které uživatel v rámci facebookového portálu provede, jsou pro Facebook viditelné a vysledovatelné.

Metalyzer

Pro tracking a reporting naše webová stránka používá nástroj metalyzer společnosti Artefact Germany GmbH, Philosophenweg 21, 47051 Duisburg, Německo (dále jen „Artefact“), s jehož pomocí dokážeme měřit a rozesílat prostředky online marketingu. Kromě toho se snažíme zajistit průběžnou optimalizaci naší webové stránky tak, aby vyhovovala Vašim potřebám. Za tímto účelem využíváme technologie na bázi souborů cookie a pixel. Tyto zájmy lze ve smyslu čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR považovat za oprávněné. V souvislosti s umisťováním reklamních prostředků a s vyhodnocováním kliků a konverzního poměru jsou shromažďovány a ukládány informace o používání této webové stránky, např. ID kampaně, poskytovatele služeb, konverze, kliku, partnera, objednávky a produktu, datum a čas dotazu na server, referrer URL, user agent, anonymizovaná IP adresa, geodata, MLIDs (cookies), časové razítko touchpointu a měna. Instalaci cookies můžete zamezit vhodným nastavením svého prohlížecího softwaru. V takovém případě však pravděpodobně nebudete moci využívat všechny funkce této stránky v plném rozsahu.

ContentSquare

Pro naše webové stránky je použit ContentSquare, služba k analýze webu společnosti Content Square S.A.S., která používá tzv. „Cookies“. Jak bylo popsáno výše, jedná se o textový soubor, který se ukládá na Vašem počítači a umožňuje analýzu Vašeho užívání webových stránek. 

Při prohlížení jednotlivých stránek našeho webu se ukládají především následující data: 

•    Dva byty IP-adresy zobrazovacího systému uživatele
•    Informace o operačním systému
•    Zobrazované webové stránky
•    Webová stránka, ze které se uživatel dostal na webovou stránku (tzv. referrer URL)
•    Podstránky vyvolané zobrazovanou stránkou
•    Čas strávený na webových stránkách
•    Datum a čas Vaší návštěvy na webových stránek
•    Informace o interakcích s webovými stránkami (kliky, pozice myši, scrollování, předsazované prvky (hover), blury, fokus, anonymní HTML-obsah)
•    Transakční data vztahující se k objednaným produktům (Transakční ID, celková částka, daně, objednané množství, doručené množství, produktové ID, názvy produktů, kategorie produktů)
•    Rozlišení obrazovky koncového zařízení

ContentSquare využívá tyto informace, aby vyhodnotil Vaše chování na webových stránkách, k sestavování reportů o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a také ke zlepšení služeb týkajících se užívání webové stránky a internetu. Toto využití je anonymizováno. 

Olapic

1. Využíváme služby marketingové platformy Olapic Inc. New York, USA (dále také „Olapic“). Olapic pro nás na Instagramu vyhledává fotografie a videa, která zobrazují naše produkty a mohou být proto vhodná k tomu, abychom je sdíleli s naší komunitou (dále také „příspěvky“). Pokud bychom měli zájem tyto příspěvky sdílet na internetu a/nebo šířit prostřednictvím tištěných médií, kontaktujeme uživatele Instagramu, kteří daný příspěvek zveřejnili na svém profilu. V případě, že souhlasí a jsou ochotni nám poskytnout požadovaná práva, mohou tito uživatelé Instagramu potvrdit naše podmínky účasti.

2. Použití příspěvků, příp. s nimi souvisejících informací probíhá pouze se souhlasem daného uživatele. V případě, že příspěvky sdílíme na internetu a/nebo šíříme prostřednictvím tištěných médií, sdílíme příspěvek včetně případných souvisejících informací a uvádíme jméno uživatele.

3. Cílem vyžití platformy Olapic je prodat naše produkty s využitím digitálních a jiných kanálů a oslovit naši cílovou skupinu s využitím sociálních médií. Právním titulem pro použití je čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.

4. Informace poskytovatele služeb z řad třetích stran: Olapic Inc. New York, USA. Podmínky použití: https://www.olapic.com/tos/ a Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.olapic.com/privacy-policy/.

Dynamic Yield

Tato webová stránka využívá služby Dynamic Yield, doporučujícího nástroje společnosti Dynamic Yield GmbH (Alexanderufer 3, 10117 Berlin). Naše online služba je optimalizována pomocí nástroje na doporučování Dynamic Yield za účelem, aby se vaše návštěva našich webových stránek stala personalizovaným zážitkem prostřednictvím přizpůsobených doporučení a obsahu. Zároveň používáme obsah vámi dříve navštívených stránek, abychom vám doporučili srovnatelné nebo tematicky související produkty a jiný obsah, který by mohl být pro vás relevantní. Dynamic Yield shromažďuje na naší webové stránce pseudonymizované informace o vaší uživatelské aktivitě. Přitom se používají cookies, prostřednictvím kterých se pod náhodně vygenerovaným ID (pseudonymem) ukládají pouze pseudonymizované informace. Vaše IP adresy se tedy ukládají pouze anonymně, nedochází tak k vaší osobní identifikaci.

5. Platební karty

Přijímáme karty Visa a MasterCard.

Pokud zvolíte tento způsob platby, vaše data zadaná na našich webových stránkách budou předána ke zpracování společnosti Six Payment Services AG. Všechna potřebná dvoufaktorová ověření převezme společnost Saferpay. Další informace o službě Saferpay najdete zde: https://www.six-payment-services.com/en/site/e-commerce/solutions/paymentsolution.html#country=de

Prostředky na platební kartě vám nebudou strženy do momentu, dokud nebude objednávka odeslána. Při objednávání je částka uvedená na faktuře rezervována - tento proces se nazývá autorizace.
Pokud za svou objednávku zaplatíte platební kartou, je nejprve autorizovaná odpovídající částka za nákup. Například je provedena kontrola, zda je karta platná a zda je dostupný úvěrový limit dostatečný. Poznámka: Autorizace částky v hodnotě nákupu je pouze rezervací. Debet se uskuteční až po odeslání objednávky.

Pokud pošlete zpět jednu nebo více položek, vrátíme vám po zpracování vratky hodnotu vráceného zboží na předtím účtovanou platební kartu. Upozorňujeme, že čas potřebný k připsání částky na vaši kartu závisí na instituci, která vydala platební kartu, a na příslušných dohodách s těmito institucemi. Další informace získáte od společnosti, která vydala vaši platební kartu.

Důležité informace o bezpečnosti:

Pokud vaši platební kartu zneužila neoprávněná osoba, máte možnost vznést námitky vůči společnosti, která vaši platební kartu vydala.

Maximální bezpečnost: Díky nejnovějšímu šifrování SSL zaručujeme optimální ochranu vašich osobních údajů
v prostředí našeho internetového obchodu.

Při platbě platební kartou zajišťujeme celou transakci zadáním čísla na ověření karty (číslo CVC2 nebo CVV2).

Užitečné informace: Tato čísla se neukládají na magnetický proužek vaší platební karty, a proto se na platebních listech nezobrazují.

Ověřovací číslo karty - trojmístnou číselná sekvence - se nachází v pravém horním rohu podpisového pruhu na kartách Visa a MasterCard.

6. Informace ke kamerovému systému na prodejnách

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Vás tímto v pozici správce osobních údajů upozorňujeme, že v našich prodejnách je za účelem realizace bezpečnostního opatření sloužícího k ochraně majetku správce i k ochraně života, zdraví a majetku subjektů údajů, zjišťování, prevence a kontroly protiprávních činů a uchování důkazů, provozován kamerový systém se záznamem, snímající celou veřejnosti obecně dostupnou plochu prodejen a zásobovací zónu ve skladových prostorách pro noční vykládky zboží. Dochází zde tedy ke zpracování osobních údajů všech osob, které navštíví naše prodejny, případně doplňují do našich skladů zboží. Právním základem je náš oprávněný zájem, kterým je ochrana našeho majetku a bezpečnosti osob pohybujících se v našich prostorách a zjišťování, prevence a kontrola trestných činů, uchování důkazů.

Ke zpracování tak dochází automatizovaně prostřednictvím standardní výpočetní techniky, přičemž ke zpracování nevyužíváme služeb žádných zpracovatelů.

Kamerový záznam obsahující obrazový snímek každé z prodejen a datový záznam o pořízení je uchováván po dobu 14 dní a poté bez dalšího vymazán, resp. přemazán záznamem novějším, ledaže v uvedené době došlo k nahlášení protiprávního jednání. V takovém případě je předmětný záznam uchován po dobu potřebnou k prošetření takové události na USB s chráněným přístupem, a v případě podezření, že došlo ke spáchání trestného činu či přestupku, je předán Policii ČR či jinému příslušnému orgánu, a záznam je smazán bezodkladně poté, co jej již není nezbytně potřeba.

Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování. Nepředáváme osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Záznamy tak nejsou žádným jiným způsobem zpracovávány a ani nejsou předávány žádným dalším osobám.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte při naplnění předpokladů daných v konkrétním případě na základě GDPR a souvisejících předpisů:

Právo na přístup

Subjekt údajů má právo získat na základě své aktivní žádosti od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo na přístup k těmto osobním údajům a zároveň má právo získat informace dle čl. 15 GDPR.

Nicméně v případě kamerového záznamu upozorňujeme na určitá omezení, protože tímto právem mohou být nepříznivě dotčena práva jiných osob, které jsou zachyceny na stejném záznamu.

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jej týkají a případně na doplnění neúplných osobních údajů (čl. 16 GDPR).

I toto právo má v případě kamerového záznamu zjevná technická omezení.

Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo požadovat od správce bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, pokud existuje některý z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR, např. pokud osobní údaje nejsou více potřebné pro sledované účely (právo na vymazání).

Kamerový záznam tak bude po uplatnění vašeho práva vymazán, pokud v konkrétním případě nebude zjevně převládat oprávněný zájem na naší straně, spočívající zejména v určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, pokud existuje některý z předpokladů uvedených v čl. 18 GDPR, např. pokud subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, a to do doby ověření, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Nicméně je aplikovatelnost práva na omezení zpracování v souvislosti s kamerovými záznamy omezená, zejména vzhledem ke krátkodobosti zpracování.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Správce v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (čl. 21 GDPR).

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR (čl. 77 GDPR). V České republice je to Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz.

Poplatek v souvislosti s výkonem práv

Platí, že informace a veškerá sdělení a úkony subjektům údajů ve smyslu výše uvedeného se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti subjektů údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Jakékoliv další dotazy zodpovíme na emailové adrese service-cz@deichmann.com.

7. Zveřejňování osobních údajů doručovatelům

Vaše údaje jsou poskytovány přepravní společnosti pověřené dodávkou, pokud jsou nutné pro dodání zboží. Přepravní společnost používá vaše osobní údaje pouze pro zpracování dodávky. Vaše údaje nebudou poskytnuty třetím stranám ani použity pro reklamní účely.

Po dokončení procesu objednávky, její doručení a zaplacení kupní ceny v plné výši, budou vaše údaje zablokovány pro další použití a po uplynutí minimální, legislativou stanovené, doby uchovávání údajů budou odstraněny.

8. Bezpečnost

Internetová bezpečnost

Společnost DEICHMANN používá prostřednictvím vašeho prohlížeče standardní bezpečnostní opatření – takzvané SSL šifrování. Šifrování uživatelských údajů probíhá prostřednictvím SSL – tzv. šifrování SSL. Uživatelské údaje jsou šifrovány pomocí SSL certifikátů (třída 2) 256 bitovým šifrováním s maximální délkou klíče 2048 bitů. Oblasti chráněné SSL kódem poznáte podle symbolu zámku ve svém prohlížeči. Zabezpečená spojení se zpravidla mohou zjistit podle vaší adresy, která začíná písmeny „https://”. Když dvakrát kliknete na symbol zámku, objeví se bližší informace o certifikaci zabezpečení. Vaše osobní údaje jsou u nás bezpečně předávána s tímto šifrováním. Platí to jak pro vaši objednávku, tak i pro přihlášení zákazníka do systému (login). Nikdo sice nedokáže zaručit absolutní ochranu, naše webové stránky a všechny ostatní systémy však technickými a organizačními opatřeními chráníme proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo šíření Vašich údajů neoprávněnými osobami.

Zabezpečení údajů

Provedli jsme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše osobní údaje chránili proti ztrátě, zničení, manipulaci a neoprávněnému přístupu. Všichni naši zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, tedy nakládat s těmito údaji jako důvěrnými. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně aktualizována s ohledem na technický vývoj.

9. Aktualizace a změny

Prvky tohoto prohlášení, informace o ochraně osobních údajů, můžeme měnit nebo aktualizovat, aniž Vás o tom budeme předem informovat. Než využijete naší nabídky, prověřte prosím vždy prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste při případných změnách nebo aktualizaci měli vždy aktuální informace.

10. Právní předpisy

GDPR a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů předaných společnosti DEICHMANN se řídí Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Dle těchto předpisů je přípustné shromažďovat, zpracovávat, využívat a předávat osobní údaje (dále jen „použití osobních údajů“), pakliže to dovoluje GDPR a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, nebo jestliže subjekt údajů udělil se zpracováním souhlas.

Aktualizace těchto podmínek použití osobních údajů

Vzhledem k neustálým technickým a právním změnám musíme níže uvedené podmínky použití osobních údajů čas od času změnit, respektive aktualizovat. Před každým použitím naší webové stránky proto zkontrolujte, kdy byla na stránkách zveřejněna poslední aktuální verze.

Autorská práva a další práva s nimi související

Celý obsah našich webových stránek, včetně textů, fotografií, grafického znázornění, audio a video souborů je – pokud není vysloveně uvedeno jinak – našim vlastnictvím. Tento autorským právem chráněný obsah nesmí být bez našeho souhlasu použit ani pro soukromé a ani pro veřejné nebo reklamní účely (stáhnutí, kopírování). Změny, překlady nebo další úpravy obsahu si vyžadují předcházející písemný souhlas ze strany DEICHMANN. Neschválené nebo neoprávněné použití obsahu webových stránek, všech uvedených značek a označení s logem DEICHMANN je zakázáno. Upozorňujeme na to, že porušení našich autorských práv nebo ostatních práv průmyslového vlastnictví může vést k občanským, správním a/nebo trestním sankcím.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky třetích osob, které lze vyvolat přes hypertextové odkazy a na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Společnost DEICHMANN proto nepřebírá žádné ručení nebo odpovědnost za případný nezákonný obsah nebo jiné porušení práv na webových stránkách cizích poskytovatelů a dodavatelů. Informace na této webové stránce byly vypracovány a prověřeny s náležitou péčí. Přesto nemůžeme převzít odpovědnost za jejich aktuálnost, správnost, úplnost a / nebo kvalitu. Tyto webové stránky slouží jako zdroj všeobecných informací a v žádném případě nenahrazují odbornou radu. Společnost Deichmann nepřebírá žádnou odpovědnost za jednání, která budou na základě této webové stránky učiněna. Použití této webové stránky a stahování dat je na vlastní nebezpečí. Společnost DEICHMANN nepřebírá odpovědnost za vzniklé škody, zejména pak v datových souborech, hardwaru a / nebo softwaru uživatele.

Kontakt

V případě dotazů k našemu prohlášení, informaci o ochraně osobních údajů, nám prosím pošlete písemnou zprávu na adresu:

DEICHMANN-OBUV s.r.o., IČO 26731185, se sídlem Londýnské náměstí 853/1, Štýřice, 639 00 Brno, Česká republika;

nebo e-mail na adresu: service-cz@deichmann.com.

-1 -1 1.0 0.0 unknown mobile unknown