Informace ke kamerovému systému na prodejnách

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Vás tímto v pozici správce osobních údajů upozorňujeme, že v našich prodejnách je za účelem realizace bezpečnostního opatření sloužícího k ochraně majetku správce i k ochraně života, zdraví a majetku subjektů údajů, zjišťování, prevence a kontroly protiprávních činů a uchování důkazů, provozován kamerový systém se záznamem, snímající celou veřejnosti obecně dostupnou plochu prodejen a zásobovací zónu ve skladových prostorách pro noční vykládky zboží. Dochází zde tedy ke zpracování osobních údajů všech osob, které navštíví naše prodejny, případně doplňují do našich skladů zboží. Právním základem je náš oprávněný zájem, kterým je ochrana našeho majetku a bezpečnosti osob pohybujících se v našich prostorách a zjišťování, prevence a kontrola trestných činů, uchování důkazů.

Ke zpracování tak dochází automatizovaně prostřednictvím standardní výpočetní techniky, přičemž ke zpracování nevyužíváme služeb žádných zpracovatelů.

Kamerový záznam obsahující obrazový snímek každé z prodejen a datový záznam o pořízení je uchováván po dobu 14 dní a poté bez dalšího vymazán, resp. přemazán záznamem novějším, ledaže v uvedené době došlo k nahlášení protiprávního jednání. V takovém případě je předmětný záznam uchován po dobu potřebnou k prošetření takové události na USB s chráněným přístupem, a v případě podezření, že došlo ke spáchání trestného činu či přestupku, je předán Policii ČR či jinému příslušnému orgánu, a záznam je smazán bezodkladně poté, co jej již není nezbytně potřeba.

Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování. Nepředáváme osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Záznamy tak nejsou žádným jiným způsobem zpracovávány a ani nejsou předávány žádným dalším osobám.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte při naplnění předpokladů daných v konkrétním případě na základě GDPR a souvisejících předpisů:

Právo na přístup

Subjekt údajů má právo získat na základě své aktivní žádosti od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo na přístup k těmto osobním údajům a zároveň má právo získat informace dle čl. 15 GDPR.

Nicméně v případě kamerového záznamu upozorňujeme na určitá omezení, protože tímto právem mohou být nepříznivě dotčena práva jiných osob, které jsou zachyceny na stejném záznamu.

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jej týkají a případně na doplnění neúplných osobních údajů (čl. 16 GDPR).

I toto právo má v případě kamerového záznamu zjevná technická omezení.

Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo požadovat od správce bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, pokud existuje některý z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR, např. pokud osobní údaje nejsou více potřebné pro sledované účely (právo na vymazání).

Kamerový záznam tak bude po uplatnění vašeho práva vymazán, pokud v konkrétním případě nebude zjevně převládat oprávněný zájem na naší straně, spočívající zejména v určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, pokud existuje některý z předpokladů uvedených v čl. 18 GDPR, např. pokud subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, a to do doby ověření, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Nicméně je aplikovatelnost práva na omezení zpracování v souvislosti s kamerovými záznamy omezená, zejména vzhledem ke krátkodobosti zpracování.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Správce v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (čl. 21 GDPR).

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR (čl. 77 GDPR). V České republice je to Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz.

Poplatek v souvislosti s výkonem práv

Platí, že informace a veškerá sdělení a úkony subjektům údajů ve smyslu výše uvedeného se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti subjektů údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Jakékoliv další dotazy zodpovíme na emailové adrese service-cz@deichmann.com.